3.1. Астрологијата и астрономијата

3.1. Астрологијата и астрономијата

  Историската поврзаност на астрологијата и астрономијата Од сите науки, астрологијата е историски најблиска до астрономијата. Во пред-модерните времиња астрономијата и астрологијата биле тесно поврзани. На пример, во древниот Вавилон астрономот кој ги следел...

3. Астрологијата и науката (вовед)

Помеѓу астролозите често се слушаат тврдења дека астрологијата  е наука, па дури и тоа дека некои истражувања ја потврдиле нејзината веродостојност. Дали е тоа навистина така?   Заедничките полиња на интересирање Вистина, предмет на изучување на астрологијата (со...

2. Што е сето она кое денес толку силно ги води луѓето кон астрологијата?

Кај некои луѓе тоа е желбата за да се разбие грижата и за забава, за други таа е облик на комуникација, третите  во астрологијата гледаат можност подобро да ги искористат животните прилики, четврти да напредуваат како личности, некои мислат дека тоа е добра причина за...

1. Привлечната моќ на астрологијата

Интересен па дури и шокантен е феноменот што во 21 век, век на експлозивен напредок на науката и технологијата, астрологијата – псевдонаука и оклултна дисциплина на пророкување, која потекнува од паганските царства на стариот век и која е заснована на мистичните...

Pin It on Pinterest