Исполнети со Светиот Дух

…туку полнете се со Духот! (Ефесјаните 5:18 ; Библија)

Ова кратко но важно барање содржи четири важни аспекти:

1) Глатолот „полнете се“ е во императив (заповеднички начин). Апостол Павле овде не дава препорака, ниту пријателски совет, не дава предлог, кој што човекот може да го прифати или отфрли. Тој наредува како овластен апостол. Дали некој Христијанин е исполнет со Духот или не, зависи во основа од него самиот. Христијаните се под заповед да тежнеат кон духовна полнина. Во тоа се состои нашата човечка одговорност во врска со исполнувањето со Духот.

2) Глаголот е во множина. Заповедта не се однесува само на поединечни личности во црквата, кои прифатиле посебни должности. Што значи, исполнувањето со Светиот Дух, не е привилегија на некои овластени личности, туку тоа барање се однесува на сите кои припаѓаат на црквата и тоа секогаш и секаде. Нема никакви исклучоци. Апостол Павле смета дека е сосема нормално сите христијани да бидат исполнети со Духот.

3) Глаголот е во пасивна состојба, тоа би значело „бидете исполнети со Духот“. Никој сам себеси не може да се исполни со Духот, тоа дело е исклучиво на Светиот Дух. Во тоа се состои неговиот суверенитет. Но самиот човек треба да создаде услови за исполнување со Светиот Дух, бидејќи без негова активна желба, Светиот Дух не би делувал во него.

4) Заповедниот начин (императив) во оригиналниот јазик е во сегашно време (презент). Овој императив-презент, опишува настан кој што постојано се повторува, за разлика од императив-аорист , кој што се однесува на една одредена активност која е свршена. Според тоа, исполнувањето со Светиот Дух не е некое еднократно искуство, туку постапка која секогаш се повторува и напредува. Христијанинот не е како некој сад кој што еднаш и засекогаш ќе се наполни, туку мора да дозволи постојано да биде „дополнувн“. Од таа причина, горниот стих би можел да се преведе вака: „Дозволувајте постојано да бидете полнети со Духот“

Исполнувањето со Светиот Дух не значи дека ние количински сè повеќе се полниме, туку дека Светиот Дух сè повеќе нè има (ќе нè поседува) нас.

1. Исусовиот најдрагоцен подарок

Што поучувал Исус за Светиот Дух?

Исусовиот посебен повик: Молете се за Светиот Дух
Светиот Дух е извор на исполнет живот
Дали Исус, за време на Неговиот живот, овде на земјата, ни даде соодветен пример?
Исусовите проштални зборови и Светиот Дух
Ново корисно решение
Од неверство и маловерност до вера во Исуса
Спасен и праведен преку вера
Светиот Дух ни ја покажува Божјата алтернатива
Подарува разбирање на вистината
Го отвара разумот за разбирање на иднината
Го прави Исус величенствен за нас
Сила преку Светиот Дух
Четирикратно дело на Светиот Дух
Елементите на пробудување спроведени на дело
Исус и „неразумните девојки“
Исус за Светиот Дух во параболата за квасецот
Силата која менува делува тивко
Силата која го менува нашиот карактер мора да дојде однадвор
Таа не се наоѓа во нас самите
Светиот Дух го започнува своето делување во нашето срце и потоа делува надвор
Исусова последна порака: „Слушајте Го Светиот Дух“
Промени ме мене!?

Започнете со читање

2. Што е сржта на нашите проблеми?

Причини за недостаток
Три групи на луѓе и нивниот личен однос со Бог
Природен човек
Духовните и телесните луѓе се во црквата
Духовниот член на црквата
Телесен член на црквата
Зошто предавањето на нашиот живот на Бога е важно?
Зошто телесното христијансто толку тешко се препознава?
Зошто Исус телесните членови на црквата ги означува како млаки?
Параболата за десетте девојки
Споредба: првата црква – црквата во последното време
Главна препрека во телесното христијанство
Што може да се случи кога се обидуваме да направиме нешто кое ги надминува нашите можности?
Главен проблем
Можни околности за настанување на телесно христијанство
Зошто да се молам за Светиот Дух ако веќе сум исполнет со Него?
Каде се наоѓам јас?
Се работи за животната среќа
Многу прашања
Благодарност за имплусите
Нова мотивација и внатрешна радост

Започнете со читање

3. Нашите проблеми се решливи

Зошто е неопходно секојдневното предавање на нашиот живот на Исуса?
Зошто е потребно секојдневно да се молиме за исполнување со Светиот Дух?
Значење на личното богослужение
Oбожавање во Дух и вистина
Крштевање и Светиот Дух
Делување на Светиот Дух
Дали сум исполнет со Светиот Дух?
Помирување помеѓу татко и син

Започнете со чита

Серијалот продолжува

Останатите поглавја од овој серијал наскоро ќе бидат објавени…

Pin It on Pinterest