ЗДРАВЈЕ И СРЕЌА

Општо земено, на зачувувањето на здравјето му се посветува премалку внимание. Многу е подобро да се спречи болеста отколку да се знае како да се лекува кога таа ќе се појави. Обврска на секоја личност, заради своја и ползата на оние со кои доаѓа во контакт, е да ги запознае животните закони и свесно да им се покорува.
Чистиот воздух, сончевата светлина, умереноста, одморот, физичката активност, правилната исхрана, употреба на водата и верата во божествената сила – тоа се вистинските лекови. Секој човек треба да ги знае природните средства за лекување и нивната примена.

Проучувајте го тој прекрасен организам, човечкото тело и законите со кои тоа се раководи. Секој закон што управува со човечката машинерија треба да се смета за вистински божествен според потеклото, карактерот и важноста како Божјата Реч.

Секое немарно дело, секоја злоупотреба на тој преркасен механизам, секое непочитување на Неговите одредени закони за човечкото постоење е прекршок на Божјиот закон. Тој закон го опфаќа нашиот однос кон човекот воопшто. Бог воспоставил закони да раководат со секој дел од нашата градба, и тие закони поставени во нашето битие се божествени и за секое прекршување на истите е одредена казна, која порано или подоцна мора да се плати, исто толку е грешно да се прекршат овие закони на нашето битие како прекршувањето на една од Десетте Заповеди, зашто кршејќи ги нив, го кршиме Божјиот закон. Божјиот закон е запишан со Неговиот прст врз секој наш нерв, секој мускул, секоја способност која му е доверена на човекот.

Бог во својата мудрост воспоставил природни закони за соодветна контрола на нашата облека, нашите апетити и страсти и Тој од нас бара послушност на секој од нив. Прекршувањето на физичкиот закон е прекршување на Божјиот закон. Наш Создател е Исус Христос. Тој е автор на нашето битие. Тој е автор на физичките закони исто како што е автор на моралниот закон. Здравјето, силата и среќата зависат од непроменливи закони; но овие закони не можат да бидат почитувани онаму каде што нема желба за нивно запознавање.

Бог повикува реформатори да застанат во одбрана на законите кои Тој ги воспоставил за да раководат со човековиот организам, и да задржат висок стандард во обучувањето на умот и негата на срцето. Вистинска должност на секоја личност е да биде запозната со болестите и нивните причинители. Сето наше уживање или страдање може да се должи на послушноста или прекршувањето на природните закони.


Следува содржината на книгата „ЗДРАВЈЕ И СРЕЌА“

Вовед
ЗАКОНОТ КОЈ УПРАВУВА СО НАШЕТО БИТИЕ

 

Прв дел
ВИСТИНСКИОТ ЗДРАВСТВЕН МИСИОНЕР

Глава 1
НАШ ПРИМЕР
Братска љубов
Лична служба

Глава 2
ДЕНОВИ НА СЛУЖБА
„Тој ќе ги собере јагнињата со Своите раце“
Родителска одговорност
Пет мали јачменови лепчиња нахрануваат мноштво

Глава 3
СО ПРИРОДАТА И СО БОГА

Глава 4
ДОПИРОТ НА ВЕРАТА
„Ти можеш да ме исчистиш“
„И ќе најдете мир“

Глава 5
ИСЦЕЛУВАЊЕ НА ДУШАТА
„Сакаш ли да оздравиш?“
„Оди и не греши повеќе“
„Јас ви давам власт“

Глава 6
СПАСЕН ДА СЛУЖИ
„Мојата пофалба ќе биде постојано за Тебе“
„Бесплатно примивте, бесплатно давајте“

 

Втор дел
РАБОТАТА НА ЛЕКАРОТ

Глава 7
СОРАБОТКАТА ПОМЕЃУ БОЖЈОТО И ЧОВЕЧКОТО
Изворот на исцелување
Божји ветувања

Глава 8
ЛЕКАРОТ КАКО ВОСПИТУВАЧ
Потреба од обучување за здравствените принципи
Природни лекови
Подготовка за животната борба
Силата на примерот
Лекарот и делото на умереноста

 

Трет дел
ЗДРАВСТВЕНИТЕ МИСИОНЕРИ И НИВНАТА РАБОТА

Глава 9
ПОУЧУВАЊЕ И ИСЦЕЛУВАЊЕ
Работата на учениците
Поучување на здравствени принципи
Поширок делокруг
Мали можности
Самостојни мисионери

Глава 10
ПОМАГАЊЕ НА ОНИЕ ШТО СЕ ВО ИСКУШЕНИЕ
Спасен преку надежта

Глава 11
РАБОТА ЗА НЕУМЕРЕНИТЕ
Моќта на волјата
Разочарувања и опасности

Глава 12
ПОМОШ ЗА НЕВРАБОТЕНИТЕ И БЕЗДОМНИЦИТЕ
Божјиот план за Израел
Обучување за работа
Грижа за сиромашните
Принципи во деловните односи
Сиромашните и зафрлените делови на големите градови
Мисионерски семејства
Надеж и храброст
Животни доблести

Глава 13
БЕСПОМОШНИ СИРОМАСИ
Браќа во верата
Вдовици и сираци
Стари лица
Проверка на карактерот
„Давајте и ќе ви биде дадено“

Глава 14
ПРОПОВЕДАЊЕ ДО БОГАТИТЕ

 

Четврти дел
ГРИЖА ЗА БОЛНИТЕ

Глава 15
ВО БОЛНИЧКАТА СОБА
Сончева светлина, проветрување и температура
Исхрана
Должност на негувателите
Посета на болните
Нега на болните во здравствените установи

Глава 16
МОЛИТВА ЗА БОЛНИТЕ
Признавање на гревот

Глава 17
БОЖЈИ ПРИРОДНИ ЛЕКОВИ
Разумни средства за лекување
Одморот како лек

Глава 18
ЛЕКУВАЊЕ НА УМОТ
Контрола на умот над умот
Сочувство
Библиски принципи на лекување
Ветувања за исцелување
Пофални песни

Глава 19
ВО ДОПИР СО ПРИРОДАТА

 

Петти дел
ЗДРАВСТВЕНИ НАЧЕЛА

Глава 20
ОПШТА ХИГИЕНА
Циркулација на крвта
Дишење
Проветрување и сончева светлина

Глава 21
ХИГИЕНАТА МЕЃУ ИЗРАЕЛЦИТЕ
Заштита од болести
Чистота
Исхрана
Радост

Глава 22
ОБЛЕКА
Независни од модата

Глава 23
ИСХРАНАТА И ЗДРАВЈЕТО
Избор на храна
Подготовка на храната
Лоши навики во исхраната

Глава 24
МЕСОТО КАКО ХРАНА
Причини за изоставување на месната исхрана

Глава 25
КРАЈНОСТИ ВО ИСХРАНАТА

Глава 26
СТИМУЛАНСИ И НАРКОТИЦИ
Зачини
Чај и кафе
Тутун
Алкохолни пијалаци
Поблаги опојни пијалоци

Глава 27
ТРГОВИЈА СО АЛКОХОЛ
Работата на продавачот на алкохол
Одговорноста на црквата
Законски дозволи
Забрана

 

Шести дел
ДОМОТ

Глава 28
СЛУЖБАТА ВО ДОМОТ
Животни можности

Глава 29
ГРАДИТЕЛИ НА ДОМОТ

Глава 30
ИЗБОР И ПОДГОТОВКА НА ДОМОТ
Едноставност на мебелот
Убава околина

Глава 31
МАЈКАТА
Умереност и самоконтрола
Прекумерна работа
Веселост
Предимството на родителите во воспитувањето на децата
Можностите на мајката

Глава 32
ДЕТЕТО
Грижа за малите деца
Исхраната на детето
Грижа за детето во случај на болест
Проучување на телесната градба

Глава 33
ДОМАШНИ ВЛИЈАНИЈА
Одговорноста на таткото

Глава 34
ВИСТИНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧУВАЊЕ ЗА СЛУЖБА
Обучување за служба
Сигурен темел
Домашното поучување
Задача на училиштето
Учење преку поучување

 

Седми дел
НЕОПХОДНО ЗНАЕЊЕ

Глава 35
ВИСТИНСКОТО ЗНАЕЊЕ ЗА БОГА
Природата не е Бог
Создавањето на Земјата
Божјата личност откриена во Христа
Откриен на учениците
Божјиот карактер откриен во Христа
Славата на крстот
Тоа бил Христос
Знаењето што преобразува

Глава 36
ОПАСНОСТ ОД ШПЕКУЛАТИВНИ ЗНАЕЊА
Пантеистички теории
Истражување на Божјите тајни

Глава 37
ВИСТИНСКО И ЛАЖНО ОБРАЗОВАНИЕ
Неверни автори
Историски и теолошки знаења
Класични писатели
Сензационална литература
Легенди и бајки
Христови поуки

Глава 38
ВАЖНОСТ НА ПОТРАГАТА ПО ВИСТИНСКОТО ЗНАЕЊЕ
Работа за која треба да размислуваме
Науката што треба да се совлада
Нема време за губење
Потреба од самооткажување
Христос – главен извор на вистинското знаење

Глава 39
ЗНАЕЊЕ ОД БОЖЈАТА РЕЧ
Појасни откровенија за Бога
Образованието во вечниот живот

 

Осми дел
ПОТРЕБАТА НА РАБОТНИКОТ

Глава 40
ПОМОШ ВО СЕКОЈДНЕВНИОТ ЖИВОТ
Дисциплинирање преку неволји
Божјите планови се најдобри
Поука од животот на Мојсеј
Планови за иднината
Плата
Бог ќе се погрижи

Глава 41
ВО ДОПИР СО ДРУГИТЕ
Респект кон оние што носат товар
Воздржаност кога ни грешат

Глава 42
РАЗВОЈ И СЛУЖБА
Силата на карактерот
Единственост во намерите

Глава 43
ПОВОЗВИШЕНО ИСКУСТВО
На гората со Бога
Предимството на молитвата
Божјиот Советник
Посветеност – вера
Бидете во Мене
Едно правам

 

СОДРЖИНА

Pin It on Pinterest