ПАТРИЈАРСИ И ПРОРОЦИ

Оваа книга на фантастично убав начин, инспирирано и анимирано, ни ги прикажува настаните поврзани со зачетоците на гревот во срцето на најсилниот Божји ангел, Луцифер, продолжувајќи со неговиот бунт кој прераснал во отворен космички судир и војна, која се пренела на нашиот свет и која наскоро ќе заврши со целосна победа на Христа над сатаната и над неговиот пеколен изум, гревот, со неговите стравотии.

Чудесно убаво е опишано создавањето на нашиот свет, падот на нашите родители, Адам и Ева, во грев и страшните последици што произлегле од тоа. Вчудовидува извештајот за потопот, првата катаклизма што го снашла нашиот свет поради тоа што луѓето преку гуша потонале во грев, постигнувајќи го апсолутното дно на беззаконието и ја загубиле смислата на постоење како луѓе, што, според Христовите зборови, е повторена слика во нашите денови, непосредно пред скорашното второ Христово доаѓање.

Тука е и грандиозниот настан – ослободувањето на израелскиот народ од египетско ропство и неговиот премин низ Црвеното Море. Бог видливо ја покажува својата сила така што го разделува морето и на својот народ му прави сув пат низ море да премине на другата страна.

Секако, не може да се заобиколи ниту величествениот и свечен настан кога семоќниот Бог го почестил и на грешното човештво му подал рака така што го напуштил небото и слегол на нашата планета Земја, на планината Синај, и среде страшен оган и дим, кои се издигнувале до небото, среде силни татнежи на громови и молскавици, на својот народ му го објавил својот закон, десетте заповеди, кои ги напишал со свој прст на две камени плочи и му ги предал на Мојсеја, со заповед целото човештво да живее според нив, според десетте Божји заповеди.

Четириесет години Бог видливо е присутен среде својот народ во столб од оган кој се издигнувал од ковчегот во Светилиштето во кој биле сместени двете плочи со десетте Божји заповеди, напишани со Божји прст. Полни четириесет години Бог видливо води милионски народ низ Синајската пустина – дење го засолнува со облак од пустинските горештини, а ноќе го води со столб од оган низ синајските клисури и беспатици. Тие величествени сцени авторот во својата книга вдахновено ни ги анимира и прикажува така како да се одвиваат сега пред нашите очи, и толку интересно, што го пленат нашето внимание.

Библиските настани натаму, сè до бурната историја на Давида, се нанижани во импресивна низа и ние во нив гледаме како слабите грешни луѓе во борбата со гревот доживуваат падови и подеми, како со Божја помош стануваат вистински „голијати“, победници,чекорејќи напред по Божјиот пат кон вечен живот во Божјето царство.


Следува содржината на книгата „ПАТРИЈАРСИ И ПРОРОЦИ“

ПРЕДГОВОР

1. ЗОШТО БИЛО ДОЗВОЛЕНО ДА СЕ ПОЈАВИ ГРЕВ?
2. СОЗДАВАЊЕТО
3. ИСКУШЕНИЕ И ПАД
4. ПЛАН ЗА ОТКУП
5. ИСКУШЕНИЕТО НА КАИНА И АВЕЛА
6. СИТ И ЕНОХ
7. ПОТОП
8. ПО ПОТОПОТ
9. БУКВАЛНА СЕДМИЦА
10. ВАВИЛОНСКАТА КУЛА
11. ГОСПОД ГО ПОВИКУВА АВРАМА
12. АВРАМ ВО ХАНАН
13. ПРОВЕРКА НА ВЕРАТА
14. УНИШТУВАЊЕТО НА СОДОМ
15. СВАДБАТА НА ИСАКА
16. ЈАКОВ И ИСАВ
17. БЕГСТВОТО НА ЈАКОВА И НЕГОВОТО ИЗГНАНСТВО
18. НОЌ ПОМИНАТА ВО БОРБА
19. ЈАКОВ СЕ ВРАЌА ВО ХАНАН
20. ЈОСИФ ВО ЕГИПЕТ
21. ЈОСИФ И НЕГОВИТЕ БРАЌА
22. МОЈСЕЈ
23. ЕГИПЕТСКИТЕ ЗЛА
24. ПРАЗНИКОТ ПАСХА
25. ИЗЛЕГУВАЊЕТО ОД ЕГИПЕТ
26. ОД ЦРВЕНОТО МОРЕ ДО СИНАЈ
27. ИЗРАЕЛ ДОБИВА ЗАКОН
28. ИДОЛОПОКЛОНСТВОТО НА СИНАЈ
29. НЕПРИЈАТЕЛСТВОТО НА САТАНАТА КОН ЗАКОНОТ
30. СВЕТИЛИШТЕТО И СЛУЖБИТЕ ШТО СЕ ОДРЖУВАЛЕ ВО НЕГО
31. ГРЕВОТ НА НАДАВА И АВИЈУДА
32. ЗАКОНИТЕ И ЗАВЕТИТЕ
33. ОД СИНАЈ ДО КАДЕС
34. ДВАНАЕСЕТТЕ ИЗВИДНИЦИ
35. БУНТОТ НА КОРЕЈ
36. ВО ПУСТИНАТА
37. ВОДА ОД КАРПА
38. ПАТУВАЊЕТО ОКОЛУ ЕДОМ
39. ОСВОЈУВАЊЕТО НА ВАСАН
40. ВАЛАМ
41. ОТПАД НА РЕКАТА ЈОРДАН
42. ПОВТОРУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ
43. СМРТТА НА МОЈСЕЈА
44. ПРЕМИН НИЗ РЕКАТА ЈОРДАН
45. ПАДОТ НА ЕРИХОН
46. БЛАГОСЛОВ И ПРОКЛЕТСТВО
47. СОЈУЗ СО ГАВАОНЦИТЕ
48. ПОДЕЛБА НА ХАНАН
49. ПОСЛЕДНИТЕ ЗБОРОВИ НА ИСУС НАВИН
50. ДЕСЕТОЦИ И ПРИНОСИ
51. БОЖЈА ГРИЖА ЗА СИРОМАСИТЕ
52. ГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ
53. ПРВИТЕ СУДИИ
54. САМСОН
55. ДЕТЕТО САМОИЛ
56. ИЛИЈА И НЕГОВИТЕ СИНОВИ
57. ФИЛИСТЕЈЦИТЕ ГО ЗАРОБУВААТ КОВЧЕГОТ НА ЗАВЕТОТ
58. ПРОРОЧКИ ШКОЛИ
59. ПРВИОТ ИЗРАЕЛСКИ ЦАР
60. ДРСКОСТА НА САУЛА
61. САУЛ ОТФРЛЕН
62. ДАВИД ПОМАЗАН ЗА ЦАР
63. ДАВИД И ГОЛИЈАТ
64. ДАВИД КАКО БЕГАЛЕЦ
65. ВЕЛИКОДУШНОСТА НА ДАВИДА
66. СМРТТА НА САУЛА
67. ВРАЖАЊЕТО ОД ДРЕВНИНА ДО ДЕНЕСКА
68. ДАВИД ВО СИКЛАГ
69. ДАВИД ПОВИКАН ДА ГО ЗАЗЕМЕ ПРЕСТОЛОТ
70. ВЛАДЕЕЊЕТО НА ДАВИДА
71. ГРЕВОТ НА ДАВИДА И НЕГОВОТО ПОКАЈАНИЕ
72. БУНТОТ НА АВЕСАЛОМА
73. ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ НА ДАВИДА

ДОДАТОК
ПОПИС НА БИБЛИСКИТЕ СТИХОВИ
ИНДЕКС

 

Pin It on Pinterest