ТЕМЕЛИ НА СРЕЌНИОТ ДОМ

Ако е втемелен на вистинските вредности, домот станува прекрасна оаза, место на љубов и разбирање, трпеливо поучување и радосно учење, одмор и мир. Во него секој член наоѓа и дава поддршка и разбирање, помош и соработка, утеха и охрабрување, несебичност и великодушност. Нежноста и благоста, топлината и љубезноста се дел од секојдневните односи, а грижата еден за друг никогаш не отсуствува.
Но, таквиот дом не настанува случајно. Тој се постигнува со градење на семејните односи врз вистински вредности, следење на мудрите совети и применување на основните христијански принципи. Како што картата му ја покажува насоката на патникот, така книгата „Темели на среќниот дом“ е сигурен водич низ понекогаш збунувачките и непознати патеки на брачните односи, одговорностите на родителството и семејниот живот.

Книгата „Темели на среќниот дом“ едновремено е и прирачник за презафатените родители и модел и поставен идеал за она што еден дом може и треба да стане. Таа ги содржи одговорите на многу прашања, изразени со мудрите зборови на небесниот Татко.

Во текот на составувањето на ова дело употребени се одделни делови од списите на Елена Вајт, кои таа ги напишала во период од седум полни децении, а особено од бројните нејзини статии што се објавени во црковните списанија. Досегашните објавени дела, особено сведоштвата издадени како брошури, како и ракописите од наследството на Е. Вајт, го збогатија ова дело. Во секое поглавје наведените извадоци што се преземени од различни извори, создадени во различни периоди, поврзани се во логичен ред и затоа се во согласност со овие факти, но одвреме–навреме може да се воочи неминовен прекин во текот и начинот на излагање, затоа што со таков вид уредување, составувачите се ограничени при изборот и составувањето на мате­ријалот, како и при одредувањето на темите.

Делото е уредено во согласност со упатствата кои Елена Вајт им ги дала на оние кои ги чувале нејзините списи за да „отпечатат компилации“ од нејзиниот ракопис, за кои и самата кажала дека содржат „упатства кои Господ ми ги даде за својот народ“.

Во досегашната историја на овој свет никогаш како денес не се почувствувала потребата за една ваква книга. Никогаш како денес родителите и децата не копнееле по вистинските одговори за она што ги мачи. Никогаш како денес домовите не биле во толкава голема опасност.

Секој од нас знае дека општествените текови се одраз на состој­бите кои владеат во современиот дом. Покрај тоа, на сите ни е познато дека промените во домот ќе се рефлектираат и во општеството. Со таква цел е подготвено и делото „Темели на среќниот дом“.


Следува содржината на книгата „ТЕМЕЛИ НА СРЕЌНИОТ ДОМ“

Вовед

Прв дел
ПРЕКРАСЕН ДОМ
Прва глава
АТМОСФЕРАТА ВО ДОМОТ
Втора глава
ОСНОВИ НА СОЗДАВАЊЕТО НА ДОМОТ
Трета глава
ЕДЕМСКИОТ ДОМ КАКО ПРИМЕР

Втор дел
СВЕТЛИНА ЗА БЛИЖНИТЕ
Четврта глава
ДАЛЕКУСЕЖНОТО ВЛИЈАНИЕ НА ДОМОТ
Петта глава
СИЛНО ХРИСТИЈАНСКО СВЕДОШТВО

Трет дел
ИЗБОР НА ЖИВОТЕН СОПАТНИК
Шеста глава
ЗНАЧАЈНА ОДЛУКА
Седма глава
ВИСТИНСКА ЉУБОВ ИЛИ ЗАСЛЕПЕНОСТ
Осма глава
ЧЕСТИ ПОСТАПКИ ВО ДОДВОРУВАЊЕТО
Деветта глава
ЗАБРАНЕТА ВЕНЧАВКА
Десетта глава
КОГА СОВЕТОТ Е ПОТРЕБЕН

Четврти дел
ШТО ГО УСЛОВУВА УСПЕХОТ ИЛИ НЕУСПЕХОТ
Единаесетта глава
ИЗБРЗАНИ, НЕЗРЕЛИ БРАКОВИ
Дванаесетта глава
ПРИЛАГОДЛИВОСТ
Тринаесетта глава
ВОСПИТУВАЊЕ ВО СЕМЕЈСТВОТО
Четиринаесетта глава
НЕОПХОДНО Е ВИСТИНСКО ОБРАТУВАЊЕ

Петти дел
ПО ВЕНЧАВКАТА
Петнаесетта глава
СВЕЧЕНИ ВЕТУВАЊА
Шеснаесетта глава
СРЕЌНА, УСПЕШНА ЗАЕДНИЦА
Седумнаесетта глава
ЗАЕДНИЧКИ ОБВРСКИ
Осумнаесетта глава
БРАЧНИ ДОЛЖНОСТИ И ПРЕДНОСТИ

Шести дел
НОВ ДОМ
Деветнаесетта глава
КАДЕ ДА ПРОНАЈДЕМЕ МЕСТО ЗА СВОЈОТ ДОМ?
Дваесетта глава
СЕМЕЈСТВОТО И ГРАДОТ
Дваесет и прва глава
ПРЕДНОСТИТЕ НА ЖИВОТОТ НАДВОР ОД ГРАДОТ
Дваесет и втора глава
ИЗГРАДБА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ДОМОТ

Седми дел
ГОСПОДОВО НАСЛЕДСТВО
Дваесет и трета глава
ДЕЦАТА КАКО БЛАГОСЛОВ
Дваесет и четврта глава
ГОЛЕМИНА НА СЕМЕЈСТВОТО
Дваесет и петта глава
ГРИЖА ЗА СИРАЧИЊАТА
Дваесет и шеста глава
НАСЛЕДСТВО ОД РОДИТЕЛИТЕ ЗА ДЕЦАТА

Осми дел
СРЕЌНО СЕМЕЈСТВО
Дваесет и седма глава
СВЕТ КРУГ
Дваесет и осма глава
ПРВОТО УЧИЛИШТЕ ЗА ДЕЦАТА
Дваесет и деветта глава
РАБОТА КОЈА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕНЕСЕ НА ДРУГ
Триесетта глава
СЕМЕЈНА ПОВРЗАНОСТ
Триесет и прва глава
СИГУРНОСТ ВО ЉУБОВТА
Триесет и втора глава
НЕГУВАЈТЕ ЈА ГРАДИНАТА НА СРЦЕТО
Триесет и трета глава
ВЕТУВАЊЕ ЗА БОЖЕСТВЕНО ВОДСТВО

Деветти дел
ТАТКОТО – ГЛАВА НА СЕМЕЈСТВОТО
Триесет и четврта глава
ПОЛОЖБАТА И ОДГОВОРНОСТИТЕ НА ТАТКОТО
Триесет и петта глава
ЗАЕДНО НОСЕТЕ ГИ ТОВАРИТЕ
Триесет и шеста глава
ПРИЈАТЕЛ НА СВОИТЕ ДЕЦА
Триесет и седма глава
НЕПОЖЕЛНИ ЦРТИ КАЈ СОПРУГОТ

Десетти дел
МАЈКАТА– КРАЛИЦА НА ДОМОТ
Триесет и осма глава
ПОЛОЖБАТА НА МАЈКАТА И НЕЈЗИНИТЕ ОДГОВОРНОСТИ
Триесет и деветта глава
ВЛИЈАНИЕТО НА МАЈКАТА
Четириесетта глава
ПОГРЕШНИ СФАЌАЊА ЗА РАБОТАТА НА МАЈКАТА
Четириесет и прва глава
НЕСОВРШЕНИ ПРИМЕРИ
Четириесет и втора глава
ЗДРАВЈЕТО НА МАЈКАТА И НЕЈЗИНИОТ ЛИЧЕН ИЗГЛЕД
Четириесет и трета глава
ВЛИЈАНИЕТО ПРЕД РАЃАЊЕТО
Четириесет и четврта глава
НЕГАТА НА МАЛИТЕ ДЕЦА
Четириесет и петта глава
ВОСПИТУВАЊЕТО НА ДЕЦАТА Е ПРВАТА МАЈЧИНА ГРИЖА
Четириесет и шеста глава
МАЌЕА
Четириесет и седма глава
ХРИСТОС ГИ ОХРАБРУВА МАЈКИТЕ

Единаесетти дел
ДЕЦАТА – МЛАДИ СОРАБОТНИЦИ
Четириесет и осма глава
КАКО НЕБОТО ГИ ЦЕНИ ДЕЦАТА
Четириесет и деветта глава
ПОМОШНИЦИ НА МАЈКАТА
Педесетта глава
ПОЧИТ КОН РОДИТЕЛИТЕ
Педесет и прва глава
СОВЕТИ ЗА ДЕЦАТА

Дванаесетти дел
НАЧЕЛА НА СЕМЕЈНИОТ ЖИВОТ
Педесет и втора глава
УПРАВУВАЊЕ СО ДОМОТ
Педесет и трета глава
ОБЕДИНЕТИ НАПОРИ
Педесет и четврта глава
ВЕРА ВО СЕМЕЈСТВОТО
Педесет и петта глава
МОРАЛНИ НАЧЕЛА
Педесет и шеста глава
РАЗВОД
Педесет и седма глава
ОДНОС КОН НЕВЕРНИОТ БРАЧЕН ДРУГАР
Педесет и осма глава
ПРОПОВЕДНИЧКО СЕМЕЈСТВО
Педесет и деветта глава
ОСТАРЕНИ РОДИТЕЛИ

Тринаесетти дел
УПОТРЕБА НА ПАРИТЕ
Шеесетта глава
БОЖЈИ ПОВЕРЕНИЦИ
Шеесет и прва глава
НАЧЕЛА НА СЕМЕЈНИТЕ ФИНАНСИИ
Шеесет и втора глава
СПРОВЕДЕТЕ ГО ШТЕДЕЊЕТО
Шеесет и трета глава
УЧЕТЕ ГИ ДЕЦАТА КАКО ДА ЗАРАБОТУВААТ И КАКО ДА ГИ ТРОШАТ ПАРИТЕ
Шеесет и четврта глава
ЧЕСНОСТ ВО РАБОТАТА
Шеесет и петта глава
ПОДГОТОВКА ЗА ИДНИНАТА

Четиринаесети дел
ДА СЕ ЧУВААТ ВЛЕЗОВИТЕ НА ДУШАТА
Шеесет и шеста глава
ВРАТА КОЈА МОРАМЕ ДА ЈА ЧУВАМЕ
Шеесет и седма глава
ПРИВЛЕЧНИ ГЛЕТКИ И ЗВУЦИ
Шеесет и осма глава
ЧЕТИВОТО И НЕГОВОТО ВЛИЈАНИЕ

Петнаесети дел
ВРЕДНОСТИ КОИ ГО КРАСАТ СЕМЕЈНИОТ ЖИВОТ
Шеесет и деветта глава
УЧТИВОСТ И ЉУБЕЗНОСТ
Седумдесетта глава
ВЕДРО РАСПОЛОЖЕНИЕ
Седумдесет и прва глава
ДАР НА ЗБОРУВАЊЕ
Седумдесет и втора глава
ГОСТОПРИМСТВО

Шеснаесетти дел
ДОМОТ И ОДНОСИТЕ ВО НЕГО
Седумдесет и трета глава
НАШИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ
Седумдесет и четврта глава
ДОБРО И ЛОШО ДРУШТВО
Седумдесет и петта глава
ВОДСТВОТО НА РОДИТЕЛИТЕ ВО СОЦИЈАЛНИТЕ ОДНОСИ
Седумдесет и шеста глава
ПРАЗНИЦИ И ГОДИШНИНИ
Седумдесет и седма глава
БОЖИЌ
Седумдесет и осма глава
СЕМЕЈСТВОТО КАКО ЕВАНГЕЛСКО ЈАДРО

Седумнаесетти дел
ОПУШТАЊЕ И ОДМОР
Седумдесет и деветта глава
СУШТИНАТА НА ОДМОРОТ
Осумдесетта глава
ШТО ДА СИ ИГРАМЕ?
Осумдесет и прва глава
ОДМОР КОЈ НУДИ ТРАЈНО ЗАДОВОЛСТВО
Осумдесет и втора глава
ЗА КАКОВ ОДМОР СЕ ОПРЕДЕЛУВА ХРИСТИЈАНИНОТ?
Осумдесет и трета глава
ПРИМАМЛИВОСТА НА УЖИВАЊАТА
Осумдесет и четврта глава
ПОУЧЕТЕ ГИ МЛАДИТЕ ЗА ВИСТИНСКАТА РАЗОНОДА

Осумнаесетти дел
ЌЕ ЈА ПРИМИШ СВОЈАТА НАГРАДА
Осумдесет и петта глава
НАГРАДА И НА ЗЕМЈАТА И НА НЕБОТО
Осумдесет и шеста глава
ЖИВОТ ВО ЕДЕМСКИОТ ДОМ
Осумдесет и седма глава
ОПИС НА НОВАТА ЗЕМЈА

 

 

Pin It on Pinterest